Om Holbergstien

Holbergstien er et botilbud med døgndækning til voksne over 18 år.

Botilbuddet Holbergstien er et botilbud under Randers Kommune med 11 lejligheder til voksne. Målgruppen er borgere med:

  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser herunder autisme
  • Betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne
  • Udviklngshæmning

Vores faglige målsætning er at yde støtte og omsorg overfor den enkelte borger for at sikre vedligeholdelse og udvikling af funktionsniveauet. Desuden er der fokus på borgerens trivsel og deres mulighed for at opnå et så meningsfyldt og selvstændigt liv som muligt.

Tilbuddets faglige tilgange og indsats baseres blandt andet på en neuropædagogisk, anerkendende og kognitiv tilgang med anvendelse af metoder, der tager udgangspunkt i KRAP og TEACCH

Tilbuddet drives efter Serviceloven § 105 og § 85. tilbuddet er en del af Specialindsats for Voksne med Autisme, som består af i alt fem tilbud.

Botilbuddet Holbergstien er ombygget til 11 handicaptilgængelige lejligheder med egen terrasse. Lejlighederne er alle med eget bad og enkelte har eget tekøkken.

Botilbuddet er delt op i 4 levegrupper med et fælles køkken og en fælles stue tilknyttet hver levegruppe.

Desuden forefindes fælles udearealer og fælles vaskeri.

Vi understøtter størst mulig mestring i borgerens eget liv og høj livskvalitet. Vi har fokus på små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter borgernes mestring. En stor del af aktiviteterne er almindelige daglige gøremål som smøre madpakker, dække bord, oprydning, sortere vasketøj m.m.

Andre aktiviteter baseres på, hvad der giver mening for den enkelte borger  det kan være højtlæsning, spil, se film sammen, synge eller høre musik sammen.

Herudover har vi fokus på aktiviteter, der kan medvirke til at opretholde sundhed for den enkelte borger, det kan være gåture og cykelture. Som et nyt tilbud har Holbergstien endvidere fokus på, hvilke højtider og traditioner som fremadrettet skal være en del af vores aktivitetskalender.

Holbergstien er et specialiseret botilbud for voksne i alderen 18-85 år med autisme og varigt nedsat funktionsevne, samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbiditet.

Kendetegnende for dem alle er at de har behov for omfattende/ massiv hjælp til almindelige daglige funktioner. Der ydes socialpædagogisk støtte og omsorg i henhold til § 85 i Lov om Social Service.

Boligen udlejes og er godkendt efter Almenboliglovens § 105.

Støtten give med udgangspunkt i en konkret vurdering, som udmåles i taksten.

Botilbuddet Holbergstien tager afsæt i Randers Kommunes Handicapplan, handicapområdets værdier om åbenhed, ordentlighed og respekt for forskellighed. Værdierne kendetegner vores samspil med borger personalet og dem handicapområdet i øvrigt samarbejder med. Værdierne er samtidig forudsætning for visionen: sammenhæng, udvikling og dialog i vores arbejde for borgere med handicap.

Åbenhed betyder, at vi omkring borgeren har en åbenhed i forhold til hvilken indsats, der bedst understøtter deres mestringsevne og livskvalitet ud fra de muligheder og rammer, som i øvrigt findes i borgerens liv. Det betyder at handicapområdet udviser vilje til alternative og individuelle løsninger, ud fra en anerkendelse af at sådanne bedst skabes i samarbejde med borgeren, dennes netværk og det omkringliggende samfund.

Ordentlighed betyder, at vi omkring borgeren i vores kommunikation og samarbejde med borgeren, dennes netværk og pårørende sikrer ligeværdighed. Det betyder også, at vi er loyale overfor de aftaler, vi indgår. Ordentlighed indebærer også, at vores tilgang til og samvær med borgeren er styret af en opmærksomhed på etiske og moralske aspekter. Det betyder evnen til at navigere imellem borgerens behov på den ene side og ønsker på den anden side, hvis der opstår en modsætning imellem disse.

Respekt for forskellighed betyder, at handicapområdet respekterer, at borgerne er forskellige, har forskellige behov – uafhængigt af deres handicap. Det betyder også, at vi anerkender og arbejder ud fra princippet om at borgernes behov ændrer sig over tid og vores ydelser på samme vis må ændre sig i løbet af borgernes liv.

Vores faglige målsætning er at understøtte størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet.

Handicapområdets mission er at understøtte at borgere med handicap opnår størst mulig mestring i eget liv og derigennem livskvalitet, på lige fod med andre borgere i Randers Kommune. 

Ved mestring i eget liv forstår vi deres evne til at involvere sig i forbedring af egen situation og medvirke til at skabe et meningsfuldt liv. Størst mulig mestring i eget liv, betyder at den enkelte borger mestrer vigtige faktorer i det omfang som personlige ressourcer, pårørende og netværk giver mulighed for.

Dermed udnyttes ressourcer bedst muligt og til gavn for den enkelte såvel som for fællesskabet. Livskvalitet er individuelt, skabes på egne præmisser ud fra det, som giver mening for den enkelte borger.

Handicapområdet hjælper tilmed at nedbryde eller at overkomme de barrierer, der måtte være for den enkelte borger med handicap i forhold til realisering af egen livskvalitet, og det at kunne deltage aktivt i fællesskabet. Derfor yder handicapområdet kompensation og mestringsstøtte til borgere med handicap i forhold til job, uddannelse, skole, fritid, beskæftigelse.

Det skal styrke og understøtte meningsfuld inklusion i fællesskaber og beskæftigelse, indholdsrige aktiviteter og samværstilbud, sociale relationer, tilgængelighed, personlig udvikling og selvbestemmelse.

 

Vi benytter os af følgende tilgange:

Neuropædagogisk tilgang: En faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion. Formålet er at give den enkelte borger mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Strukturpædagogisk tilgang TEACCH: En tilgang som har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en borgers hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

Anerkendende tilgang har fokus på anerkendelse og værdsættelse. Formålet er at motivere til positiv forandring for den enkelte borger.

Ressourceorienteret tilgang KRAP har fokus på den enkelte borgers ressourcer. Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til borgerens udvikling.

Kognitiv tilgang har fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.